Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Districos NV, een groothandel voor professionelen uit de schoonheidsbranche met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg (België), Koningsbaan 44, BTW BE 0459.868.684, RPR 0459686684, (hierna ‘Districos NV’) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij Districos NV.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze Voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Districos NV deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2: Prijs en prijsopgaven

Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Districos nv hanteert een aanvaardingstermijn van 1 maand op een door haar verstrekte prijsofferte. Na die termijn vervalt de offerte onherroepelijk. Per uitzondering en enkel indien uitdrukkelijk vermeld op de offerte kan de termijn verlengd worden tot het einde van het jaar waarin de offerte opgemaakt werd. In dat geval krijgt de prijsofferte een vrijblijvend karakter en dienen prijzen en leveringstermijnen geactualiseerd te worden naar de op het moment van aanvaarding geldende prijzen en levertermijnen.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux en toegang hebben gekregen door de backoffice van Districos NV. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik of als studiemateriaal ter vervolmaking van een diploma in de schoonheidsbranche. Klanten van buiten de Benelux kunnen ook toegang verkrijgen tot de webshop maar bestellingen voor bepaalde merken zoals Depilève en Gelish (niet- exhaustieve lijst), kunnen, na manuele interventie door de backoffice van Districos NV, alsnog geweigerd worden.Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie Artikel 12: Klantendienst van Districos NV).

Districos NV is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Districos NV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Districos NV.

Districos NV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van Districos NV online aan te kopen. Districos NV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Districos NV. De artikelen, voor bestellingen groter dan €50 excl. BTW, worden thuis bij de klant geleverd op de naderhand afgesproken leverdatum. Deze datum zal worden afgesproken, per telefoon of mail, nadat de bestelling is geplaatst.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart (Visa, MasterCard)
  • via bankkaart (Maestro)
  • via iDEAL

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Districos NV.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Districos NV te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Districos NV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Districos NV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.

De verkoper, Districos NV, krijgt het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Aanvaarding van bankcheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en onze algemene voorwaarden blijven toepasselijk. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor verwijlinteresten en schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen.

Artikel 7: Klachten

Met uitzondering van sommige ‘grote stukken’ gebeuren de leveringen niet door Districos NV zelf, maar worden ze uitgevoerd door een erkend transportbedrijf. Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, en op die manier ook de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens dit transport. Bij ontvangst van uw bestelling controleert u dan ook steeds best zo grondig mogelijk of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken, ...) aan de geleverde dozen vaststelt. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u immers niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u aan de buitenkant van de omverpakking geen zichtbare schade heeft vastgesteld.

Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade aan de omverpakking omschrijft op het ontvangstdocument. Opgelet: eenmaal ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de omverpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leverbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan Districos NV.

De factuur voor de geleverde goederen bevindt zich steeds bij de goederen zodat er direct na levering controle mogelijk is. Controleer meteen na ontvangst uw aangekochte goederen. Klachten omtrent de levering, beschadigde goederen, verborgen gebreken of niet conforme prestaties zijn slechts ontvankelijk wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd worden geformuleerd middels een binnen 48u verzonden aangetekend en gemotiveerd schrijven aan Districos NV op straffe van verval van elk recht. Een e-mail aan onze klantendienst (Artikel 12: Klantendienst van Districos NV) wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.

Niet tijdig geprotesteerde facturen worden als aanvaard beschouwd. De geleverde goederen die het voorwerp uitmaken van een klacht, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van de levering totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken. De goederen mogen enkel worden teruggezonden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Districos NV. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten, in deze context studenten in de schoonheidsbranche):
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Om de garantietermijn te bepalen, wordt er gekeken naar de facturatie datum en de datum van eerste, aangetekende, gemotiveerde en schriftelijke melding. Een e-mail aan onze klantendienst (Artikel 12: Klantendienst van Districos NV) wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn zoals elektroden, snoeren, kabels, e.d. De waarborg vervalt indien de materialen niet rechtstreeks bij Districos NV gekocht werden. De garantie is niet overdraagbaar.

Krachtens de waarborg kan Districos NV maximaal gehouden zijn tot het kosteloos herstel, vervanging of terugbetaling van het geleverde goed, met uitsluiting van alle andere onrechtstreekse en/of gevolgschade (zie Artikel 20: Schadevergoeding).

Artikel 9: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Districos NV aangetekend en schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Eventuele leveringskosten blijven echter voor rekening van de klant.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering aangetekend en schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van Districos NV en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten aangetekend terug bezorgen aan Districos NV, Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-Berg.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10: Privacy

Ratio Privacy Statement & Policy

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke:
DISTRICOS NV, hierna ‘Districos’ , zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze consumenten van essentieel belang is.

Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat Districos bijdraagt tot de grondrechtelijke bescherming van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Districos waarborgt dat alle verzamelde en verwerkte persoonsgegevens als vertrouwelijk worden behandeld. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, wordt er gesproken van persoonsgegevens.

Toepassingsgebied

Deze Privacy Statement & Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Districos van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website(s), goederen en diensten van Districos , gaat u ermee akkoord dat deze Privacy Statement & Policy van toepassing is op de door Districos verwerkte persoonsgegevens.

Districos behoudt zich het recht om deze Privacy statement & policy ten alle tijde te wijzigen.

De van toepassing zijnde versie kan u steeds op onze website terugvinden.

Op deze pagina vindt u een beschrijving terug van het beleid dat wij toepassen inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website, webshop of winkel van Districos.

Minimale gegevensverwerking

Districos verzamelt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens die kaderen binnen haar maatschappelijk doel, deze zijnde het verkopen van cosmetische en podologische goederen aan professionelen. De verzamelde persoonsgegevens gaan niet verder dan dit maatschappelijk doel. Gedurende uw contacten met Districos worden deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Rechtsgronden (uitvoering van een overeenkomst- wettelijke plicht - gerechtvaardigd belang)

Uitvoering van een overeenkomst:

Gelet op Art. 6. b) Verord. 2016/679 is de verwerking van de persoonsgegevens rechtmatig wegens het noodzakelijk belang dat er heerst voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voor het sluiten van de overeenkomst. Hiermee wordt er gedoeld op persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden bij onder andere het overmaken van een offerte, bestelbon, overeenkomst¸…

Wettelijke plicht:

Daarnaast, conform Art. 6 c) Verord. 2016/679 is het eveneens rechtmatig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken wegens de wettelijke plicht die er heerst op Districos bij het opstellen van facturen. Wij verwijzen hiervoor inzake de wettelijke verplichting van facturen naar Art. 2:20 en Art. 2:29 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019.

Gerechtvaardigd belang:

Bovendien is er ook sprake volgens Art. 6 f) Verord. 2016/679 van een gerechtvaardigd belang voor Districos. Het is echter op grond van dit gerechtvaardigd belang dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede werking van de onderneming. Daarnaast is er ook een belang ten aanzien van de afnemers sinds zij op deze manier op de hoogte worden gehouden van eventuele promoties.

Login en Wachtwoord

Met betrekking tot het wachtwoord en login draagt u zelf de volledige verantwoordelijkheid hierover. Districos heeft hier geen enkele toegang tot sinds deze gecodeerd zijn.

Wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt
De persoonsgegevens worden verwerkt op een transparante, rechtmatige en behoorlijke manier. Deze worden geactualiseerd gelet op de noodwendigheden.

In concreto worden de persoonsgegevens in volgende gevallen aangewend:

-Eenmaal per jaar ter distributie van de catalogus.
-Drie keer per jaar ter distributie van de promotiefolders.
-Districos maakt gebruik van track cookies. Hierdoor wordt er op anonieme wijze statistieken bijgehouden van het aantal bezoekers van de website.
-Wanneer u uw e-mail adres heeft opgegeven en deze verzameld en verwerkt is geweest, zal u ter gelegenheid sporadisch voor commerciële doeleinden e-mails ontvangen (indien u dit wenst).
U kan zich hier echter altijd eenvoudigweg uitschrijven door de consumentendienst telefonisch of per e-mail te contacteren.
Zie voor het contacteren van de consumentendienst Art. 12 van onze algemene voorwaarden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Districos verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Data Breach

Indien er gegevenslekken (cfr. hacking) plaatsvinden, dan zal u hiervan zo snel mogelijk op hoogte worden gesteld. Districos zal al het mogelijke doen om de geleden schade hiervan tot een minimum te beperken en uw persoonsgegevens extra te beveiligen.

Correcties

Met betrekking tot eventuele onjuistheden inzake persoonsgegevens, kunnen deze ten alle tijde geschrapt of gecorrigeerd worden. Het volstaat om kennis te geven van deze wens door een e-mail te sturen naar info@districos.com. In tweede instantie kan u ook ons steeds telefonisch contacteren op het nummer +32 (0)15/23.66.83.

In laatste instantie kan deze kennisgeving ook per brief gebeuren naar onderstaand adres: Districos NV, Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-Berg.

Inzage

U kan daarnaast, als u dit wenst, inzage krijgen of een afschrift per mail of per brief ontvangen met betrekking tot alle opgeslagen persoonsgegevens waarover Districos beschikt op vraag van de verzoekende natuurlijke persoon. Dit verzoek gebeurt op dezelfde wijze als in bovenstaande alinea is geformuleerd.

Districos neemt passende maatregelen zodoende u deze persoonsgegevens op een correcte, transparante, duidelijke, makkelijk toegankelijke en begrijpbare vorm ontvangt. Districos zal ten laatste één maand na ontvangst van het verzoek, hieraan gevolg geven. Wanneer er geen gevolg aan het verzoek wordt gegeven, wordt dit meegedeeld uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek.

Kostprijs/Vergoeding afschrift

Het afschrift is in principe kosteloos, behoudens als het verzoek kennelijk ongegrond is, vanwege de buitensporige aard van het verzoek of wegens het repetitieve karakter van het verzoek. Er kan echter wel een administratieve vergoeding aangerekend worden gelet op de aard van het verzoek.

Bewaringstermijn

Districos hanteert zowel wettelijke als suppletieve bewaringstermijnen met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens.
De wettelijke bewaringstermijn voor het bewaren van facturen bedraagt zeven jaar conform Art. 36, §3 van de wet tot wijziging van de belasting over toegevoegde waarde (I) van 17 december 2012.
De wettelijke bewaringstermijn inzake boekhoudkundige persoonsgegevens die conform Art. II.88 van het Wetboek van Economisch Recht bedraagt zeven jaar.

Inzake de facultatieve bewaringstermijnen worden er diverse gehanteerd:
Als het gaat om actieve afnemers blijven hun persoonsgegevens bewaard zolang deze actief blijven. Onder actief wordt verstaan dat ze in de voorbije drie jaren een factuur gekregen hebben. Deze kunnen te allen tijde geschrapt worden mits op hun verzoek.
Bij niet actieve afnemers daarentegen zal er naar meerdere factoren gekeken worden vooraleer hun persoonsgegevens geschrapt worden.

-Vooreerst wordt er gekeken naar de datum wanneer zij voor het eerst geregistreerd werden in het systeem.
-Indien dit nog geen drie jaar is, dan blijven de persoonsgegevens behouden.
-Indien dit meer dan drie jaar is, dan wordt er gekeken naar de datum waarop het laatste factuur werd verstuurd.
-Indien er geen facturen bestaan, worden hun persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.
-Indien er wel een factuur bestaat die verzonden werd binnen de drie jaar, dan zal een verdere verificatie worden gedaan. Er zal gepoogd worden om hun BTW nummer op te zoeken. Als deze nog actief blijkt te zijn in de schoonheidssector, zal er alsnog een catalogus naar hun worden opgestuurd. Indien er twee jaar later na de versturing van de catalogus op jaarlijkse basis nog altijd geen factuur is geweest, dan worden de persoonsgegevens definitief geschrapt.

Recht op vergetelheid

Naast het recht op rectificatie heeft u ook recht op vergetelheid. Zo zullen de persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden wanneer er één van de volgende gevallen sprake van is:
-Wanneer het niet langer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren.
-Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden omwille van een wettelijk opgelegde verplichting.
-Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig blijken verwerkt te zijn geweest.
-Na een succesvolle uitoefening van het recht van bezwaar *(zie supra).
-Minderjarigen die toestemming gaven om een online dienst te gebruiken kunnen steeds vragen om die persoonsgegevens te wissen (ongeacht hun huidige leeftijd).
-Op verzoek van de betrokkene. ! Let op: Omwille van wettelijk opgelegde verplichtingen kan het zijn dat de persoonsgegevens niet (helemaal) gewist zullen worden en kan dit verzoek dus geweigerd worden. Dit zal dan gemeld worden met een bijhorende motivering aan de verzoekende partij binnen 1 maand na het verzoek.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op de website van Districos kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.
Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Anonieme bezoekersstatistieken
Districos houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om zo een overzicht te krijgen welke categorieën op de website het meeste aandacht krijgen. Hierdoor wordt er een beeld verkregen van de ‘meest bekeken’ goederen. Deze zijn volledig anoniem.

Camera’s

Districos heeft louter omwille van veiligheidsredenen in de winkel te Heist-op-den-Berg 2220, Koningsbaan 44 in het voor publiek toegankelijk deel camera’s geplaatst. Deze worden enkel aangewend indien dit uiterst noodzakelijk is naar aanleiding van een ernstig voorval (vb. diefstal,…). De beelden hiervan worden verwijderd na 14 dagen en zijn zonder geluid.

Vragen - Intern
Indien u verdere vragen (of klachten) heeft omtrent de privacy voorwaarden kan u altijd onze consumentendienst contacteren. Zie hiervoor Art. 12 van de Algemene Voorwaarden.

Recht van bezwaar

U kan steeds bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege ‘met zijn specifieke situatie verband houdende redenen. Dit kan echt enkel worden aangewend als het gaat om persoonsgegevens die omwille van het gerechtvaardigd belang werden opgenomen (zie infra).

Wanneer u het recht van bezwaar uitoefent, zal Districos een belangenafweging maken tussen enerzijds uw persoonlijk belang en het gerechtvaardigd belang van Districos. Tijdens deze belangenafweging zal elke verwerking van uw persoonsgegevens gestaakt worden. Het kan echter voorvallen dat de persoonsgegevensverwerking en verzameling niet gestaakt zal worden. Dit doch enkel steunend op het proportionaliteitsbeginsel op grond van dwingende redenen waarbij er een afweging werd gemaakt tussen enerzijds het staken van de gegevensverwerking en verzameling en anderzijds uw persoonlijk belang, waarbij uw persoonlijk belang op grond van dwingende redenen niet opweegt tegen uw persoonlijk belang.

Opmerking: Dit laatste betreft enkel en alleen tijdens de procedure zelf waarbij Districos een belangenafweging maakt.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen en te hergebruiken voor andere diensten. Met deze diensten heeft Districos geen enkele band. U doet dit volledig op eigen initiatief. U kan hiervoor steeds de consumentendienst contracteren. Zie hiervoor Art. 12 van de algemene voorwaarden. Dit verzoek betreft enkel en alleen uw persoonlijke persoonsgegevens. Alle in relatie met Districos voorziene gegevens worden geschrapt wegens bescherming van de bedrijfsinfrastructuur.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een volledige automatische beslissing (zonder menselijke tussenkomst) die hem aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Districos verklaart hierbij om niet aan profilering te doen conform Art. 4(4) AVG. Slechts in drie uitzonderingsgevallen zal het alsnog mogelijk zijn om aan profilering te doen. Met name wanneer:

-De wet dit uitdrukkelijk toelaat.
-Als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
-Als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst. Hier zal er net zoals het recht van bezwaar (zie infra) een belangenafweging worden gemaakt.

Klachten -Extern

Indien u niet akkoord bent met onze privacy policy kan u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Website: www.privacycommission.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien ongeacht welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Districos NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst van Districos NV

De klantendienst van Districos NV is tijdens de openingsuren bereikbaar op het telefoonnummer +32 15 23 66 83 (TEL vanuit België) of +31 85 888 20 00 (TEL vanuit Nederland), via e-mail op info@districos.com of per post op het volgende adres: Districos NV, Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-berg.

Artikel 13: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Districos NV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Districos NV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen (België) bevoegd.

Artikel 16: Benelux

Bestellingen van klanten welke geleverd dienen te worden buiten de grenzen van de Benelux dienen eerst gecontroleerd te worden door de BackOffice van Districos NV. Dergelijke klanten zullen achteraf telefonisch of per e-mail gecontacteerd worden om de bestelling verder af te ronden en bestellingen voor bepaalde merken zoals Gelish en Depilève (niet-exhaustieve lijst), kunnen, na manuele interventie door de backoffice van Districos NV, alsnog geweigerd worden (zie Artikel 3: Aanbod).

Artikel 17: Leveringsvoorwaarden

Bestellingen van minder dan € 50,00 exclusief BTW dienen afgehaald te worden in onze winkel te Heist-op-den-Berg, België. Voor bestellingen tot € 125,00 exclusief BTW afgeleverd in het Benelux wordt automatisch een bijdrage van € 10,00 exclusief BTW voor administratieve- en leveringskosten aangerekend. Bestellingen van meer dan € 125,00 exclusief BTW worden in het Benelux portvrij geleverd. Andere buitenlandse bestellingen worden altijd niet-franco verstuurd. De gratis levering vervalt evenwel indien u bij de aanbieding afwezig was en uw pakket een tweede maal door Districos NV moet worden verzonden. In dat geval zullen wij u de normale € 10,00 exclusief BTW (België) of € 12,00 (Nederland of Luxemburg) excl. BTW transportkosten aanrekenen. Teneinde dit te vermijden, kunt u ook een alternatief leveradres opgeven, waar iemand tussen 9u00 en 18u00 uw goederen in ontvangst kan nemen. De goederen mogen uiteraard ook steeds afgehaald worden in onze winkel te Heist-op-den-Berg.

Binnen de Benelux worden de goederen steeds verzonden door een door Districos NV aangestelde transporteur en gelden bovenstaande leveringsvoorwaarden. Bijgevolg is het transportrisico voor rekening van Districos NV tot op moment van levering. De klachtenregeling van artikel 7 (Artikel 7: Klachten) blijft echter steeds van toepassing.

Voor leveringen buiten de Benelux is de klant zelf verantwoordelijk voor het transport. Bijgevolg is het transportrisico voor rekening van de klant.

De levering van groot materiaal, zoals een massagetafel, beauty-of pedicurestoel wordt door onze eigen diensten gedaan en kan dus niet gebeuren de dag na uw bestelling. Bij dit soort bestellingen wordt u opgebeld door één van onze medewerkers om een datum af te spreken (zie artikel 23).

Artikel 18: Datum

Elke verkoop geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen en wij garanderen geen verzending op vaste datum, elke datum die wij vermelden wordt slechts bij wijze van inlichting gegeven en kan geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding ingeval van overschrijding doen ontstaan.

Artikel 19: Ontbinding van de overeenkomst

Ingeval de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant, zal aan Districos NV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 30 procent, onder voorbehoud van het recht van Districos NV om een grotere schadevergoeding te vorderen, wanneer zij het bewijs levert van een grotere schadeomvang. Indien de koper de goederen niet afhaalt binnen de 15 (vijftien) dagen na de hem meegedeelde datum wordt hij geacht de overeenkomst eenzijdig te hebben verbroken. De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Districos NV (Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud).

Artikel 20: Schadevergoeding

Partijen komen overeen dat Districos NV maximaal kan gehouden zijn tot het herstel of de vervanging van de beschadigde koopwaren, met uitsluiting van alle gevolgschade en/of onrechtstreekse schade.

Districos NV is niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels ten gevolge van foutief gebruik van toestellen.

Artikel 21: Verbreking

Ingeval van verandering van de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de koper een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt Districos NV zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van Districos NV op schadeloosstelling. Indien Districos NV van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswegen ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door Districos NV aan de koper wordt gericht en zal Districos NV gerechtigd zijn de geleverde doch onbetaalde goederen terug te nemen,onverminderd zijn recht op vergoeding van de door Districos geleden schade.

Artikel 22: Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens Districos NV gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 23: Levering door eigen diensten

De levering door eigen diensten van uw bestelde goederen betreft levering tot aan de deur van het gebouw dat zich bevindt op het leveradres dat opgegeven werd bij het plaatsen van uw bestelling. De levering wordt bij u aangebonden door 1 chauffeur van Districos. U dient steeds zelf te zorgen voor een extra mankracht die bevoegd is voor het aftekenen van de leverbon en die fysiek in staat is de chauffeur te helpen bij het lossen van uw bestelling. Indien het om zware en omvangrijke goederen gaat dient u hiervoor meerdere geschikte personen te voorzien. Het transport verder dan de eerste drempel is voor uw rekening, u dient hiervoor zelf zorg te dragen en u bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Indien gewenst kan onze chauffeur u hierbij van dienst zijn, maar beschadigingen veroorzaakt tijdens dit transport aan uw bestelde goederen, uw woning, uw meubilair en dergelijke zijn voor uw rekening en kunnen nier verhaald worden op onze chauffeur of op Districos NV. Het is daarom van groot belang uw goederen te inspecteren alvorens u deze naar binnen brengt.

Artikel 24: Controleer de inhoud van uw dozen/ Hou de verpakking bij !!

Controleer meteen na ontvangst uw aangekochte goederen. Telefoneer ons binnen de 48 u indien u evidente productiefouten mocht vaststellen, of indien de bestelling niet correct zou blijken te zijn. Snijd de originele verpakking van toestellen steeds voorzichtig open, zonder zet te beschadigen. Houd ze bij zolang de garantie van kracht is. Plooi de dozen desnoods plat. Op deze manier nemen ze zo weinig mogelijk plaats in, maar kunt u ze indien nodig met kleefband in originele staat terugbrengen. Houd ook alle binnenverpakking en instructieboekjes bij.

Ben je een professional of student in de schoonheidssector of voetzorg en wil je graag onze prijzen zien?

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij antwoorden graag op al uw vragen. Heeft u graag meer uitleg over onze producten of opleidingen? Onze klantendienst helpt u met plezier verder!

Contacteer ons