Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Districos NV, een groothandel voor professionelen uit de schoonheidsbranche met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg (België), Koningsbaan 44, BTW BE 0459-686-684, RPR 0459686684, (hierna ‘Districos NV’) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij Districos NV.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze Voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Districos NV deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux en toegang hebben gekregen door de backoffice van Districos NV. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik of als studiemateriaal ter vervolmaking van een diploma in de schoonheidsbranche. Klanten van buiten de Benelux kunnen ook toegang verkrijgen tot de webshop maar bestellingen voor bepaalde merken zoals Depilève en Gelish (niet- exhaustieve lijst), kunnen, na manuele interventie door de backoffice van Districos NV, alsnog geweigerd worden.Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie Artikel 12: Klantendienst van Districos NV).

Districos NV is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Districos NV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Districos NV.

Districos NV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van Districos NV online aan te kopen. Districos NV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Districos NV. De artikelen, voor bestellingen groter dan €50 excl. BTW, worden thuis bij de klant geleverd op de naderhand afgesproken leverdatum. Deze datum zal worden afgesproken, per telefoon of mail, nadat de bestelling is geplaatst.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart (Visa, MasterCard)
  • via bankkaart (Maestro)
  • via iDEAL

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Districos NV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Districos NV te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Districos NV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Districos NV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.

De verkoper, Districos NV, krijgt het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Aanvaarding van bankcheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en onze algemene voorwaarden blijven toepasselijk. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor verwijlinteresten en schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen.

Artikel 7: Klachten

Met uitzondering van sommige ‘grote stukken’ gebeuren de leveringen niet door Districos NV zelf, maar worden ze uitgevoerd door een erkend transportbedrijf. Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, en op die manier ook de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens dit transport. Bij ontvangst van uw bestelling controleert u dan ook steeds best zo grondig mogelijk of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken, ...) aan de geleverde dozen vaststelt. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u immers niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u aan de buitenkant van de omverpakking geen zichtbare schade heeft vastgesteld. Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade aan de omverpakking omschrijft op het ontvangstdocument. Opgelet: eenmaal
ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de omverpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leverbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan Districos NV.

De factuur voor de geleverde goederen bevindt zich steeds bij de goederen zodat er direct na levering controle mogelijk is. Controleer meteen na ontvangst uw aangekochte goederen. Klachten omtrent de levering, beschadigde goederen, verborgen gebreken of niet conforme prestaties zijn slechts ontvankelijk wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd worden geformuleerd middels een binnen 48u verzonden aangetekend en gemotiveerd schrijven aan Districos NV op straffe van verval van elk recht. Een e-mail aan onze klantendienst (Artikel 12: Klantendienst van Districos NV) wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.

Niet tijdig geprotesteerde facturen worden als aanvaard beschouwd. De geleverde goederen die het voorwerp uitmaken van een klacht, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van de levering totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken. De goederen mogen enkel worden teruggezonden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Districos NV. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten, in deze context studenten in de schoonheidsbranche):

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Om de garantietermijn te bepalen, wordt er gekeken naar de facturatie datum en de datum van eerste, aangetekende, gemotiveerde en schriftelijke melding. Een e-mail aan onze klantendienst (Artikel 12: Klantendienst van Districos NV) wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn zoals elektroden, snoeren, kabels, e.d. De waarborg vervalt indien de materialen niet rechtstreeks bij Districos NV gekocht werden. De garantie is niet overdraagbaar.

Krachtens de waarborg kan Districos NV maximaal gehouden zijn tot het kosteloos herstel, vervanging of terugbetaling van het geleverde goed, met uitsluiting van alle andere onrechtstreekse en/of gevolgschade (zie Artikel 20: Schadevergoeding).

Artikel 9: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Districos NV aangetekend en schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Eventuele leveringskosten blijven echter voor rekening van de klant.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering aangetekend en schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van Districos NV en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten aangetekend terug bezorgen aan Districos NV, Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-Berg.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het correct voor transport verpakken van de teruggezonden goederen is deverantwoordelijkheid van de klant.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10: Privacy

Districos NV verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Districos NV toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Districos NV bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Districos NV uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen per e-mail naar newsletter@districos.com of op het hierna vermelde adres: Districos NV, Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-Berg.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Districos NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Districos NV respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op [www.districos.com] ter consultatie en kan een wijziging of verwijdering ervan steeds aanvragen via de klantendienst (zie: Artikel 12: Klantendienst van Districos NV) van Districos NV.

Districos NV maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Districos NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u onze klantendienst contacteren (zie: Artikel 12:Klantendienst van Districos NV).

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien ongeacht welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Districos NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst van Districos NV

De klantendienst van Districos NV is tijdens de openingsuren bereikbaar op het telefoonnummer +32 15 23 66 83 (TEL vanuit België) of +31 85 888 20 00 (TEL vanuit Nederland), via e-mail op info@districos.com of per post op het volgende adres: Districos NV, Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-berg.

Artikel 13: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Districos NV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Districos NV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen (België) bevoegd.

Artikel 16: Benelux

Bestellingen van klanten welke geleverd dienen te worden buiten de grenzen van de Benelux dienen eerst gecontroleerd te worden door de BackOffice van Districos NV. Dergelijke klanten zullen achteraf telefonisch of per e-mail gecontacteerd worden om de bestelling verder af te ronden en bestellingen voor bepaalde merken zoals Gelish en Depilève (niet-exhaustieve lijst), kunnen, na manuele interventie door de backoffice van Districos NV, alsnog geweigerd worden (zie Artikel 3: Aanbod).

Artikel 17: Leveringsvoorwaarden

Bestellingen van minder dan € 50,00 exclusief BTW dienen afgehaald te worden in onze winkel te Heist-op-den-Berg, België. Voor bestellingen tot € 125,00 exclusief BTW afgeleverd in het Benelux wordt automatisch een bijdrage van € 10,00 exclusief BTW voor administratieve- en leveringskosten aangerekend. Bestellingen van meer dan € 125,00 exclusief BTW worden in het Benelux portvrij geleverd. Andere buitenlandse bestellingen worden altijd niet-franco verstuurd. De gratis levering vervalt evenwel indien u bij de aanbieding afwezig was en uw pakket een tweede maal door Districos NV moet worden verzonden. In dat geval zullen wij u de normale € 10,00 exclusief BTW (België) of € 12,00 (Nederland of Luxemburg) excl. BTW transportkosten aanrekenen. Teneinde dit te vermijden, kunt u ook een alternatief leveradres opgeven, waar iemand tussen 9u00 en 18u00 uw goederen in ontvangst kan nemen. De goederen mogen uiteraard ook steeds afgehaald worden in onze winkel te Heist-op-den-Berg.

Binnen de Benelux worden de goederen steeds verzonden door een door Districos NV aangestelde transporteur en gelden bovenstaande leveringsvoorwaarden. Bijgevolg is het transportrisico voor rekening van Districos NV tot op moment van levering. De klachtenregeling van artikel 7 (Artikel 7: Klachten) blijft echter steeds van toepassing.

Voor leveringen buiten de Benelux is de klant zelf verantwoordelijk voor het transport. Bijgevolg is het transportrisico voor rekening van de klant.

De levering van groot materiaal, zoals een massagetafel, beauty-of pedicurestoel wordt door onze eigen diensten gedaan en kan dus niet gebeuren de dag na uw bestelling. Bij dit soort bestellingen wordt u opgebeld door één van onze medewerkers om een datum af te spreken (zie artikel 23).

Artikel 18: Datum

Elke verkoop geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen en wij garanderen geen verzending op vaste datum, elke datum die wij vermelden wordt slechts bij wijze van inlichting gegeven en kan geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding ingeval van overschrijding doen ontstaan.

Artikel 19: Ontbinding van de overeenkomst

Ingeval de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant, zal aan Districos NV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 30 procent, onder voorbehoud van het recht van Districos NV om een grotere schadevergoeding te vorderen, wanneer zij het bewijs levert van een grotere schadeomvang. Indien de koper de goederen niet afhaalt binnen de 15 (vijftien) dagen na de hem meegedeelde datum wordt hij geacht de overeenkomst eenzijdig te hebben verbroken. De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Districos NV (Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud).

Artikel 20: Schadevergoeding

Partijen komen overeen dat Districos NV maximaal kan gehouden zijn tot het herstel of de vervanging van de beschadigde koopwaren, met uitsluiting van alle gevolgschade en/of onrechtstreekse schade.

Districos NV is niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels ten gevolge van foutief gebruik van toestellen.

Artikel 21: Verbreking

Ingeval van verandering van de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de koper een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt Districos NV zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van Districos NV op schadeloosstelling. Indien Districos NV van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswegen ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door Districos NV aan de koper wordt gericht en zal Districos NV gerechtigd zijn de geleverde doch onbetaalde goederen terug te nemen,onverminderd zijn recht op vergoeding van de door Districos geleden schade.

Artikel 22: Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens Districos NV gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 23: Levering door eigen diensten

De levering door eigen diensten van uw bestelde goederen betreft levering tot aan de deur van het gebouw dat zich bevindt op het leveradres dat opgegeven werd bij het plaatsen van uw bestelling. De levering wordt bij u aangebonden door 1 chauffeur van Districos. U dient steeds zelf te zorgen voor een extra mankracht die bevoegd is voor het aftekenen van de leverbon en die fysiek in staat is de chauffeur te helpen bij het lossen van uw bestelling. Indien het om zware en omvangrijke goederen gaat dient u hiervoor meerdere geschikte personen te voorzien. Het transport verder dan de eerste drempel is voor uw rekening, u dient hiervoor zelf zorg te dragen en u bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Indien gewenst kan onze chauffeur u hierbij van dienst zijn, maar beschadigingen veroorzaakt tijdens dit transport aan uw bestelde goederen, uw woning, uw meubilair en dergelijke zijn voor uw rekening en kunnen nier verhaald worden op onze chauffeur of op Districos NV. Het is daarom van groot belang uw goederen te inspecteren alvorens u deze naar binnen brengt.

Artikel 24: Controleer de inhoud van uw dozen/ Hou de verpakking bij !!

Controleer meteen na ontvangst uw aangekochte goederen. Telefoneer ons binnen de 48 u indien u evidente productiefouten mocht vaststellen, of indien de bestelling niet correct zou blijken te zijn. Snijd de originele verpakking van toestellen steeds voorzichtig open, zonder zet te beschadigen. Houd ze bij zolang de garantie van kracht is. Plooi de dozen desnoods plat. Op deze manier nemen ze zo weinig mogelijk plaats in, maar kunt u ze indien nodig met kleefband in originele staat terugbrengen. Houd ook alle binnenverpakking en instructieboekjes bij.